Wat is supervisie?

Supervisie is een specifieke leermethode om kwaliteiten van medewerkers optimaal in te zetten. Tijdens supervisie reflecteer je op de praktijk van jouw werk. Het kan zijn dat je als beginnend docent wilt leren hoe je in je vak staat. Maar het kan ook zijn dat je als ervaren docent telkens tegen bepaalde zaken op botst of dat je je wilt oriënteren op de bijsturing van je carrière.

Bewustwording van sterke en zwakke kanten, toekomstmogelijkheden en eigen grenzen zijn voorbeelden van leerdoelen waar supervisanten mee werken. Niet dat je alle antwoorden van de supervisor moet (willen) verwachten. Nee, supervisie helpt je ze zelf te vinden door samen te kijken naar de manier waarop jij werkt.

Supervisie is persoonlijk en op maat leren over de eigen beroepspraktijk. Supervisie bestaat uit maximaal 3 blokken van 5 bijeenkomsten van ca. anderhalf uur. Na ieder blok volgt een evaluatiegesprek met de leidinggevende. Daarin wordt besloten de supervisie eventueel met nog een blok te verlengen. Dat maakt het supervisietraject niet langer dan nodig, maar lang genoeg om effectief te zijn.

Tijdens de supervisie worden leervragen geformuleerd en vertaal je de uitkomsten naar de dagelijkse praktijk van het onderwijs.

Na iedere bijeenkomst schrijf je een reflectieverslag over het besprokene en de ervaringen die in de tussenliggende periode zijn opgedaan

Supervisie in het onderwijs

Een methode voor leren voor docenten en leidinggevenden

Onderwijs verandert. Veranderende wetgeving, veranderende financiering, veranderende instroom, grotere heterogeniteit in de klassen, minder contacturen per vak, meer hiërarchische onderwijsstructuur en veel meer. Dat maakt leraar tot een zwaar beroep. Ondanks de theorie leer je lesgeven pas echt in de praktijk. Dat geldt zowel voor beginnende als voor ervaren docenten. Al die veranderingen doen een groot appèl op de inzet en de capaciteiten van alle medewerkers in de schoolorganisatie. Supervisie kan een hulp zijn in de begeleiding van docenten en leidinggevenden bij dit veranderingsproces.

Supervisie is ook leren met en van elkaar.
Behalve individueel kan supervisie ook in tweetallen of in kleine groepjes plaats vinden.

Voor wie?
Supervisie is een effectieve vorm van begeleiding voor:

  • Beginnende docenten, coördinatoren of leidinggevenden.
  • Docenten, coördinatoren of leidinggevenden die in een andere school of onderwijssoort gaan werken.
  • Docenten, coördinatoren of leidinggevenden die een andere functie hebben gekregen.
  • Ervaren docenten, coördinatoren en leidinggevenden die hun effectiviteit en motivatie willen vergroten.
  • Docenten, coördinatoren of leidinggevenden die zich een nieuwe werkwijze, didactiek of methode willen eigen maken.
  • Docenten, coördinatoren of leidinggevenden die betrokken zijn bij veranderingsprocessen.
  • Iedereen die in het onderwijs werkzaam is en zich wil oriënteren op zijn of haar persoonlijke professionele groei.

Ook is het mogelijk dat je, bijvoorbeeld naar aanleiding van een functioneringsgesprek, supervisie wordt aangeraden. Soms kan ziekteverzuim of hervatting van het werk na langdurig ziekteverzuim aanleiding zijn voor supervisie.

Supervisie is maatwerk.
Een aanvraag voor supervisie, individueel of in groepsverband wordt gevolgd door een intake gesprek met de supervisant en, indien van toepassing, met de opdrachtgever. Er worden dan afspraken gemaakt over het aantal gesprekken, de duur, de frequentie en de
manier waarop de resultaten worden geëvalueerd.  Een en ander wordt in een supervisiecontract vastgelegd.

De kosten.
De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en van het aantal supervisiegesprekken.
Op grond van uw vraag ontvangt u een voorstel op maat, waarin de financiële consequenties zijn opgenomen. In sommige gevallen is het
mogelijk om subsidie te krijgen voor supervisie als opleidingsactiviteit.

Reacties

Reactie’s van supervisanten:

“Tijdens de supervisie vielen de puzzelstukjes op hun plaats. De meeste problemen die ik in mijn werk ervoer, zijn nu opgelost. Ik weet hoe ik er mee kan omgaan. Een groot voordeel van supervisie is dat je met iemand die het onderwijs kent kunt praten over vragen die je hebt bij je werk”

“Dankzij de gestructureerde aanpak in supervisie ben ik hard aan de slag gegaan met mijn persoonlijke leerdoelen. De ondersteuning van de supervisor was hierbij erg belangrijk. Mijn collega’s hebben het resultaat al gemerkt!

“Juist de gesprekken met elkaar in de supervisie hebben ertoe bijgedragen dat ik, nadat ik wat minder gemotiveerd was, nu weer prima
functioneer. Ik vind lesgeven weer leuk en ga weer met plezier naar school!”